Hướng dẫn triển khai hợp phần biến đổi khí hậu

Thứ hai, ngày 23 tháng 07 năm 2018
Để triển khai hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ nội dung của các văn bản liên quan để để xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước cho các năm 2019 - 2020 thực hiện Hợp phần này.
Các văn bản này là Chỉ thị số 13/CT-TTgVề xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Thông tư số 54/2018/TT-BTChướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021; Quyết định số 1670/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai Hợp phần Biến đổi khí hậu.
Theo hướng dẫn, các Bộ, ngành, địa phương lập dự toán chi thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu, chi tiết theo từng nguồn vốn, từng dự án, nội dung, nhiệm vụ, kinh phí sự nghiệp, vốn đầu tư, nguồn ngân sách Trung ương, nguồn đối ứng địa phương, nguồn vốn ngoài nước. Dự toán cần kèm theo thuyết minh chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ của từng dự án, nhiệm vụ.
Đồng thời, các bộ ngành, địa phương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Hợp phần Biến đổi khí hậu, tổng mức vốn, kinh phí đã được duyệt giai đoạn 2016 - 2020, tiến độ thực hiện các năm 2016 - 2018 và trần chi được thông báo, lập Lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu các năm 2019 – 2020.
 
Theo monre.gov.vn 19/7/2018

 

Tin bài liên quan