Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ Thành phố (khóa XVI) 

Thứ hai, ngày 09 tháng 07 năm 2018
Ngày 3/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ Thành phố (khóa XVI).
 
Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khoá XVI) họp và thảo luận các nội dung:
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội (khóa XII) về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.
Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ của Thành ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Báo cáo đánh giá giữa kỳ về tình hinh thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội (cấp Thành phố).
Báo cáo về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Dự thảo chương trình, kế hoạch của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".
Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất quyết nghị:
Cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo báo cáo, chương trình và kế hoạch do Ban Thường vụ Thành ủy trình Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVI).
Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý và kết luận Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện, trong đó, nhấn mạnh một số nội dung sau:
Về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết 15 của Quốc hội (khóa XII) về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội: Sau 10 năm thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, Thủ đô Hà Nội đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện, xứng tầm là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.
Tiếp tục đẩy manh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô để khẳng định về tầm nhìn, chiến lược lâu dài, tính đúng đắn và giá trị lịch sử to lớn của chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội; những thành tựu nổi bật đã đạt được của Thủ đô trong 10 năm qua trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của Thủ đô. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện của Hà Nội và của từng địa phương, đơn vị; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực, thi đua phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở cần chủ động khắc phục những khó khăn, hạn chế, gắn với tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển Thủ đô xứng tầm với sự phát triển của đất nước theo tinh thần Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020.
Giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu ý kiến của Hội nghị Thành ủy, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo HĐND, UBND Thành phố trình Chính phủ và Quốc hội theo quy định.
Về sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố: Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân Thủ đô đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 16 nhóm chỉ tiêu, 8 Chương trình công tác, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đi vào cuộc sống, đạt được kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực; dự báo một số mục tiêu, khâu đột phá và chỉ tiêu của nhiệm kỳ còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, trong đó, có mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá kết quả còn thấp so với Nghị quyết Đại hội XVI đã đề ra.     
Từ những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục các hạn chế, khó khăn, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, chú trọng thúc đẩy những chỉ tiêu còn đạt thấp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Báo cáo số 310-BC/BCS ngày 28/6/2018 của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố; giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND Thành phố và Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.
Lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố 6 tháng cuối năm 2018 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII và kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 14; coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, đảm bảo khoa học, chất lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch.
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội từ Thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Theo Hanoi.gov.vn 6/7/2018

 

Tin bài liên quan