Hà Nội: Lập Hội đồng thẩm định TP đánh giá, phân loại biệt thự cũ xây trước 1954

06/07/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 3193/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định TP thực hiện việc đánh giá và phân loại biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn.
Theo Quyết định trên, Hội đồng thẩm định TP thực hiện việc đánh giá và phân loại biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn TP Hà Nội gồm 25 thành viên do ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Chí Dũng- Phó Giám đốc Sở Xây dựng và ông Phạm Quang Tuyến - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.
Nguyên tắc thẩm định của Hội đồng là giữ nguyên nhóm 1 và nhóm 2 theo Danh mục biệt thự ban hành kèm theo Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND TP. Hội đồng thẩm định TP chỉ thực hiện thẩm định đối với biệt thự thuộc nhóm 3 và đối với các biệt thự có đơn thư của cá nhân, tổ chức đề nghị xem xét lại nhóm biệt thự.
TP Hà Nội cấp kinh phí hoạt động cho Hội đồng thẩm định và Tổ công tác liên ngành thực hiện việc đánh giá và phân loại biệt thự theo các quy định hiện hành. Hội đồng thẩm định TP có trách nhiệm đánh giá và phân loại biệt thự cũ thuộc đôi tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 để báo cáo UBND TP ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND TP vê Danh mục nhà biệt thự cũ.
UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ công tác; lập Kế hoạch tổ chức thực hiện; xây dựng kinh phí để đảm bảo hoạt động của Hội đồng và Tổ công tác, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, báo cáo UBND TP để phê duyệt theo các quy định hiện hành.
 
Theo kinhtedothi.vn 28/6/2018