GiA¡m đốc Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường HA  Ná»™i Nguyá»…n Trọng ĐA´ng tiếp xAºc cá»­ tri quận Nam Từ LiAªm

14/06/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

SA¡ng ngA y 14/06/2018, tại UBND phường Cầu Diá»…n (quận Nam Từ LiAªm), đồng chA­ Nguyá»…n Trọng ĐA´ng - ThA nh Ủy viAªn, Đại biểu HĐND - GiA¡m đốc Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường HA  Ná»™i cA¹ng tổ đại biểu HĐND TP, ứng cá»­ tại Ä‘Æ¡n vị bầu cá»­ số 12 Ä‘A£ cA³ buổi tiếp xAºc vá»›i cA¡c cá»­ tri quận Nam Từ LiAªm trÆ°á»›c kỳ họp HĐND TP lần thứ 6 khA³a XV.                           GiA¡m đốc Sở TN&MT HN Nguyá»…n Trọng ĐA´ng phA¡t biểu tại Há»™i nghị

Tại buổi tiếp xAºc, cA¡c đại biểu HĐND thA nh phố HA  Ná»™i Ä‘A£ thA´ng tin tá»›i cá»­ tri ná»™i dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND TP khA³a XV; bA¡o cA¡o tA³m tắt tA¬nh hA¬nh phA¡t triển kinh tế - xA£ há»™i, an ninh - quốc phA²ng 6 thA¡ng đầu năm 2018, má»™t số nhiệm vụ trọng tA¢m 6 thA¡ng cuối năm; bA¡o cA¡o trả lời, A½ kiến, kiến nghị của cá»­ tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND TP khA³a XV.
                   Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xAºc cá»­ tri tại quận Nam Từ LiAªm

Đại diện cA¡c cá»­ tri quận Nam Từ LiAªm bA y tỏ vui mừng trÆ°á»›c tA¬nh hA¬nh phA¡t triển kinh tế xA£ há»™i của ThA nh phố trong 6 thA¡ng đầu năm 2018, đồng tA¬nh vá»›i má»™t số nhiệm vụ trọng tA¢m 6 thA¡ng cuối năm. Đặc biệt, trong phiAªn chất vấn tại kỳ họp lần thứ 5 HĐND TP vừa qua, cA¡c đại biểu HĐND TP Ä‘A£ thể hiện trA¡ch nhiệm vá»›i cá»­ tri Thủ Ä‘A´ khi Ä‘A£ chất vấn vA  tA¡i chất vấn cA¡c thA nh viAªn UBND TP những vấn đề “nA³ng” mA  cá»­ tri Ä‘ang đặc biệt quan tA¢m...

CÅ©ng tại buổi tiếp xAºc, cá»­ tri đại diện cA¡c phường thuá»™c quận Nam Từ LiAªm Ä‘A£ trA¬nh bA y cA¡c nguyện vọng, A½ kiến, kiến nghị; cA¡c vấn đề dA¢n sinh bức xAºc tập trung trAªn địa bA n Quận thuá»™c thẩm quyền giải quyết của HĐND ThA nh phố.
                      Cá»­ tri quận Nam Từ LiAªm kiến nghị tá»›i HĐND ThA nh phố       

Thay mặt tổ đại biểu, ThA nh ủy viAªn, GiA¡m đốc Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường HA  Ná»™i Nguyá»…n Trọng ĐA´ng Ä‘A£ tiếp thu toA n bá»™ cA¡c A½ kiến cá»­ tri vA  cho biết, kỳ họp thứ 6 HĐND TP khA³a XV sẽ diá»…n ra từ ngA y 5 đến 7/7/2018, trA¡ch nhiệm vá»›i cá»­ tri, HĐND TP sẽ xem xA©t, giải quyết những vấn đề liAªn quan trá»±c tiếp đến đời sống dA¢n sinh nhÆ°: CA´ng tA¡c quản lA½ đất Ä‘ai, TA i nguyAªn mA´i trường; Vấn đề A´ nhiá»…m mA´i trường; quy hoạch sá»­ dụng đất, đền bA¹ giải phA³ng mặt bằng; CA¡c vấn đề về quản lA½ Ä‘A´ thị, sá»­ dụng đất cA´ng…Những ná»™i dung thuá»™c thẩm quyền của HĐND ThA nh phố mA  cá»­ tri quận kiến nghị sẽ được Tổ đại biểu tổng hợp bA¡o cA¡o HĐND thA nh phố chuyển tá»›i cÆ¡ quan chức năng của ThA nh phố giải quyết theo quy Ä‘i`£nh./.
                                                                                                                 Anh Minh