Danh sA¡ch chủ đầu tÆ° Ä‘A£ thế chấp quyền sá»­ dụng đất để xA¢y dá»±ng cA´ng trA¬nh khA¡ch sạn, văn phA²ng vA  nhA  ở tại: Thá»­a đất số 28, khu Ä‘A´ thị má»›i DÆ°Æ¡ng Ná»™i (Khu A), phường La KhAª, quận HA  ĐA´ng, TP HA  Ná»™i

09/06/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết