Bá»™ TN&MT Việt Nam vA  Bá»™ MA´i trường, Đất Ä‘ai vA  Biển Italia kA½ kết Bản ghi nhá»› trong lÄ©nh vá»±c biến đổi khA­ hậu vA  thAºc đẩy hợp tA¡c về TN&MT

06/06/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viếtChiều ngA y 5/6, tại HA  Ná»™i, trÆ°á»›c sá»± chứng kiến của Bá»™ trưởng Bá»™ TN&MT Trần Hồng HA  vA  bA  Cecilia Piccioni - Đại sứ Italia tại Việt Nam, Thứ trưởng Bá»™ TN&MT LAª CA´ng ThA nh vA  A´ng Francesco La Camera - Vụ trưởng phụ trA¡ch lÄ©nh vá»±c phA¡t triển bền vững, năng lượng vA  khA­ hậu, Bá»™ MA´i trường, Đất Ä‘ai vA  Biển Italia Ä‘A£ cA¹ng kA½ kết Bản ghi nhá»› giữa hai bAªn trong lÄ©nh vá»±c biến đổi khA­ hậu.
Theo Bản ghi nhá»› nA y, Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường Việt Nam vA  Bá»™ MA´i trường, Đất Ä‘ai vA  Biển Italia sẽ cA¹ng hợp tA¡c trong 4 ná»™i dung, bao gồm: thA­ch ứng, giảm nhẹ, Ä‘A¡nh giA¡ rủi ro vA  tổn thÆ°Æ¡ng do biến đổi khA­ hậu.
Ngay sau lá»… kA½ kết, Thứ trưởng LAª CA´ng ThA nh Ä‘A£ lA m việc vá»›i Ä‘oA n đại biểu của Italia. TrA¢n trọng gá»­i lời chAºc mừng tá»›i bA  Đại sứ cA¹ng toA n thể cA¡c cA¡n bá»™ Ä‘ang cA´ng tA¡c vA  lA m việc tại Đại sứ quA¡n Italia tại Việt Nam nhA¢n dịp ngA y ká»· niệm Lá»… Quốc KhA¡nh 72 năm của nÆ°á»›c Cá»™ng hA²a Italia. Thứ trưởng khẳng định, mối quan hệ hữu nghị hai nÆ°á»›c Italia vA  Việt Nam cÅ©ng nhÆ° quan hệ hợp tA¡c giữa Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường Việt Nam vA  Bá»™ MA´i trường, Đất Ä‘ai vA  Biển Italia sẽ luA´n được thắt chặt vA  ngA y má»™t phA¡t triển. 
Thứ trưởng cho rằng, việc kA½ kết Bản ghi nhá»› (MOU) giữa hai Bá»™ chA­nh lA  tiền đề để thAºc đẩy quan hệ hợp tA¡c, trÆ°á»›c hết lA  trong cA¡c lÄ©nh vá»±c quản lA½ rủi ro, ứng phA³ vá»›i biến đổi khA­ hậu của hai quốc gia. Sau khi MOU được kA½ kết, đầu mối của hai bAªn sẽ sá»›m xA¢y dá»±ng kế hoạch thá»±c hiện chung, bA¡o cA¡o lA£nh đạo của hai Bá»™ phAª duyệt để triển khai thá»±c hiện.
NhA¢n dịp nA y, Thứ trưởng cÅ©ng đề nghị Đại sứ quA¡n Italia, Bá»™ MA´i trường, Đất Ä‘ai vA  Biển Italia xem xA©t há»— trợ Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường Việt Nam thAºc đẩy cA¡c hoạt Ä‘á»™ng hợp tA¡c vá»›i cA¡c cÆ¡ quan khA¡c của Italia trong lÄ©nh vá»±c khA­ tượng thủy văn. Theo Ä‘A³, Italia cA³ thể tiếp tục há»— trợ Việt Nam thá»±c hiện Dá»± A¡n “Tăng cường hệ thống dá»± bA¡o, cảnh bA¡o lÅ© lụt ở Việt Nam- giai Ä‘oạn II” cho khu vá»±c Nam Trung Bá»™ vA  định hÆ°á»›ng duy trA¬ vA  mở rá»™ng kết quả đạt được ra cA¡c vA¹ng khA¡c của Việt Nam. Đồng thời, Italia cÅ©ng sẽ xem xA©t, há»— trợ việc xA¢y dá»±ng, ban hA nh vA  phổ biến cA¡c văn bản nhằm triển khai thi hA nh Luật KhA­ tượng Thủy văn.
Về tA i nguyAªn nÆ°á»›c, Thứ trưởng đề nghị, Italia tiếp tục há»— trợ cho tÆ° vấn sang Việt Nam để cA³ thể sá»›m hoA n thA nh đề cÆ°Æ¡ng Dá»± A¡n “HoA n thiện vA  nA¢ng cấp hệ thống quan trắc, giA¡m sA¡t vA  dá»± bA¡o thời gian thá»±c phục vụ cA´ng tA¡c quản lA½ tA i nguyAªn nÆ°á»›c trAªn lÆ°u vá»±c sA´ng Ba – sA´ng Hồng” trA¬nh ChA­nh phủ Italia vA  ChA­nh phủ Việt Nam.
Trong lÄ©nh vá»±c mA´i trường, Italia cA³ thể giAºp Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường Việt Nam xA¢y dá»±ng năng lá»±c vA  Ä‘A o tạo tập huấn về sá»­ dụng cA´ng nghệ hệ thống thA´ng tin địa lA½ (GIS) trong Ä‘A¡nh giA¡ mA´i trường chiến lược; thá»­ nghiệm A¡p dụng cA´ng nghệ GIS trong Ä‘A¡nh giA¡ mA´i trường chiến lược của Quy hoạch phA¡t triển ngA nh cụ thể phA¹ hợp vá»›i Quy hoạch phA¡t triển tổng thể kinh tế - xA£ há»™i của Việt Nam.
Ghi nhận cA¡c đề xuất nA y của Thứ trưởng LAª CA´ng ThA nh, A´ng Francesco La Camera - Vụ trưởng phụ trA¡ch lÄ©nh vá»±c phA¡t triển bền vững, năng lượng vA  khA­ hậu, Bá»™ MA´i trường, Đất Ä‘ai vA  Biển Italia khẳng định, Italia sẵn sA ng hợp tA¡c vá»›i Việt Nam trong cA¡c lÄ©nh vá»±c tA i nguyAªn vA  mA´i trường.
Theo Ä‘A³, Italia sẽ chung tay cA¹ng Việt Nam triển khai cA¡c vấn đề liAªn quan đến việc thá»±c hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khA­ hậu, trong Ä‘A³ cA³ BA¡o cA¡o Ä‘A³ng gA³p do quốc gia tá»± quyết định (NDC). Vá»›i tÆ° cA¡ch lA  quốc gia tA i trợ cho sA¡ng kiến về xA¢y dá»±ng hệ thống bA¡o cA¡o quốc gia phục vụ thá»±c hiện NDC, Italia sẵn sA ng há»— trợ Việt Nam xA¢y dá»±ng hệ thống cA¡o cA¡o nA y. Ngay thA¡ng 9, Việt Nam cA³ thể nhận được Ä‘iều kiện há»— trợ nA y.
CA¹ng vá»›i Ä‘A³, Italia cÅ©ng sẵn sA ng há»— trợ cho Việt Nam cA´ng nghệ dá»± bA¡o lượng mÆ°a trong khoảng khA´ng gian 50m2, bA¡o trÆ°á»›c 6 tiếng, vá»›i nguồn vốn viện trợ khA´ng hoA n lại từ Italia.
A”ng Francesco La Camera cÅ©ng bA y tỏ mong muốn, cA¡c doanh nghiệp tÆ° nhA¢n của Italia sẽ được đầu tÆ° ở Việt Nam trong cA¡c lÄ©nh vá»±c về mA´i trường, biến đổi khA­ hậu, viá»…n thA¡m, dá»± bA¡o khA­ tượng thủy văn, tA i nguyAªn nÆ°á»›c.
TrA¢n trọng cảm Æ¡n sá»± hợp tA¡c, há»— trợ từ phA­a Italia, Thứ trưởng LAª CA´ng ThA nh khẳng định: Việt Nam luA´n lA  Ä‘iểm đến hấp dẫn cA¡c doanh nghiệp nÆ°á»›c ngoA i, trong Ä‘A³ cA³ Italia. Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường luA´n sẵn sA ng mở rá»™ng cA¡c hoạt Ä‘á»™ng hợp tA¡c khA¡c vá»›i Italia, giAºp cho mối quan hệ giữa hai nÆ°á»›c ngA y cA ng phA¡t triển bền vững.
 
Má»™t số hA¬nh ảnh:

Theo monre.gov.vn 5/6/2018