Thông báo về việc đối thoại, trao đổi với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

09/05/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của  người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 8994/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 142/KH-STNMT-VP ngày 08/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. 
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc đối thoại, trao đổi với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai như sau:
Các cá nhân, tổ chức có ý kiến, vướng mắc về TTHC, giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai gửi câu hỏi lên Chuyên mục hỏi đáp/Đối thoại Thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở (địa chỉ: http://tnmtnd.hanoi.gov.vn) để được trả lời theo quy định. Thời gian gửi câu hỏi từ ngày 7/5/2018 đến ngày 18/5/2018.   
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết./.