Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật phòng chống tham nhũng

04/05/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tới cán bộ, công chức, viên chức trong khối cơ quan Thành phố Hà Nội. Chiều 04/05/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Sở Tư Pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng tới toàn thể các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các phòng đơn vị thuộc Sở và chi nhánh Văn phòng đăng đất đai 28 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

 Tại Hội nghị, Tiến sỹ Đinh Văn Minh -  Viện trưởng viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ đã phổ biến những nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng những văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí.

         Viện trưởng viện Khoa học thanh tra - Thanh tra Chính phủ Đinh Văn Minh 
              Trình bày những nội dung cơ bản của Luật phòng chông tham nhũng

Viện trưởng viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ Đinh Văn Minh nhấn mạnh; trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, hiệu quả thấp. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

Trước tình hình trên, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc tuyên truyền về về phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay của các cơ quan truyền thông, các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị, xã hội.                                                  Quang cảnh Hội nghị

Việc tuyên truyền phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí…; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phê phán, lên án các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Mong muốn trong thời gian tới, toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; Trong đó cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm công khai minh bạch trong hoạt động điều hành của các cơ quan, ngăn chặn biểu hiện “xin cho”, các cơ hội để cán bộ công chức, viên chức có thể tham nhũng, lãng phí./.
                                                                                                            Anh Minh