Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

24/04/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện chủ đề công tác của Thành phố về “ Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị 2018”. Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 3208/KH-STNMT-VP ngày 20/4/2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tới toàn thể các phòng, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức người lao động thuộc Sở.

Theo đó, kế hoạch yêu cầu đối với Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở, tổ chức quán triệt ngay các nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 06/CT- UBND ngày 16/4/2018 của UBND thành phố tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thầm quyền quản lý. Tổ chức triển khai có hiệu quả năm chủ đề công tác “ Năm nâng cáo hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị 2018 của UBND Thành phố. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Sở về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm 05 rõ: “ Rõ người, rõ việc , rõ quy trình , rõ trách nhiệm và hiệu quả”, “ một việc, một đầu mối xuyên suốt”; đôn đốc, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, vi phạm quy tắc ứng xử trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, thủ tục cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, tuyển dụng công chức, viên chức…

Đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở, kế hoạch yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị của UBND Thành phố và kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu theo kế hoạch; tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Sở tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức biết và nghiêm túc thực hiện./.
                                                                                                         Anh Minh