Rà soát quản lý, sử dụng đất trồng lúa 

Thứ tư, ngày 11 tháng 04 năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa rà soát kết quả thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố.
 
Theo đó, UBND thành phố có Tờ trình số 25/TTr-UBND trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP Hà Nội. Trong đó, chỉ tiêu đất trồng lúa trong kỳ kế hoạch 2016-2020, cụ thể: Năm 2015 là 111.267ha; 2016 là 109.028ha; năm 2017 là 107.381ha; năm 2018 là 102.947ha; năm 2019 là 98.841ha; năm 2020 là 95.002ha. Về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2018-2020, cụ thể: năm 2018 là 434ha; năm 2019 là 162ha; năm 2020 là 185ha.
Đến năm 2020, phương án điều chỉnh quy hoạch của thành phố là 95.002ha, thấp hơn 500ha so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ. Do việc chuyển đổi một số diện tích đất tại các huyện vùng còn thấp như: Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thường Tín, Thanh Oai, diện tích đất lầy thụt ở huyện Quốc Oai từ đất trồng lúa sang mô hình cá và lúa. Ngoài ra, thành phố là đô thị đặc biệt, Thủ đô của cả nước, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích phi nông nghiệp lớn. Theo tính toán, tổng diện tích trồng lúa chuyển sang đất nuôi thủy sản đến năm 2020 là 921ha, tập trung tại các huyện Ứng Hòa 315ha, Phú Xuyên 147ha, Thanh Oai 134ha, Ba Vì 117ha, Thạch Thất 72,3ha, Thường Tín 56,8ha...
Thực hiện Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 2/10/2015 của UBND thành phố quy định tạm thời mức nộp tiền để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp và chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng tiền để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ: Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa vào quyết định (thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất) để xác định số tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định và trách nhiệm của nhà đầu tư phải nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác tại địa phương; lập phương án bóc, tách, thu gom, quản lý, tái sử dụng tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/5/2017 của UBND thành phố. Cụ thể: Tính đến thời điểm tháng 3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xác định kinh phí phải nộp để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, trình UBND thành phố phê duyệt với tổng số 61 dự án; tổng diện tích 136,58ha đất trồng lúa chuyển đổi sang mục đích phi nông nghiệp và tổng số tiền phải nộp là 960,3 tỷ đồng...

 

Tin bài liên quan