Tăng cường công tác tuyên truyền về Tài nguyên và Môi trường năm 2018

03/04/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 22/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 2176/KH-STNMT-VP về thực hiện công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2018, nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược thực hiện quyết liệt cải cách hành chính với phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Theo đó, công tác tuyên truyền phải bám sát với các nội dung, kế hoạch của UBND Thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường; lồng ghép với việc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, chú trọng việc tuyên truyền chính sách pháp luật, nâng cao ý thức cộng đồng, phát huy quyền giám sát thường xuyên của nhân dân đối với công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung công tác tuyên truyền tập trung về công tác cải cách hành chính; phổ biến các cơ chế chính sách, chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố về Tài nguyên và Môi trường; Tập trung tuyên truyền chuyên sâu các nội dung chuyên môn như: Công tác quản lý đất đai; quản lý khoáng sản; tài nguyên nước; lĩnh vực địa chất, khoáng sản; công tác bảo vệ môi trường;  khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức gắn với hoạt động tuyên truyền, truyền thông về các sự kiện Tài nguyên và Môi trường như: Ngày Nước thế giới (22/3); Ngày khí tượng thế giới (22/3); Môi trường thế giới (05/6)…

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở, Bản tin Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở, bảo đảm tuyên truyền có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, vị trí của Tài nguyên và Môi trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.
                                                                                                                 Anh Minh