Phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2018
Ngày 29/12/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 9044/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, khi giá bán trên thị trường các loại tài nguyên nêu trong Quyết định này có biến động lớn, Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát, điều chỉnh giá trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh kịp thời. Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn các Chi cục Thuế tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế tài nguyên của người nộp thuế, phù hợp với quy định tại Điều 6 Thông tư số 152/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội

Toàn văn Quyết định

 

Tin bài liên quan