Việt Nam thúc đẩy áp dụng bộ chỉ số môi trường

29/01/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Qua 1 năm thí điểm thực hiện tại một số địa phương, bộ chỉ số môi trường đã đạt được những kết quả nhất định. Tổng cục Môi trường đang xem xét, chỉnh sửa bộ chỉ số này để áp dụng rộng rãi hơn.
Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, bộ chỉ số xếp hạng công tác BVMT được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới nhằm đo lường, theo dõi, đánh giá, giám sát việc thực hiện phát triển kinh tế và BVMT. Bộ chỉ số được Tổng cục Môi trường xây dựng trên cơ sở các mục tiêu, áp dụng cho từng địa phương cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả trên thực tế.
Bộ chỉ số sẽ giúp các địa phương tự đánh giá hiệu quả công tác bảo vệ môi trường từ đó có thể tự điều chỉnh, nâng cao công tác BVMT ở địa phương mình.  Bên cạnh đó, bộ chỉ số giúp cho Chính phủ, Bộ TN&MT có cái nhìn tổng quan, chính xác tình hình BVMT ở các địa phương để đưa ra các chính sách điều chỉnh phù hợp với tính hình thực tế.
Bộ chỉ số có 4 mục tiêu chính về BVMT như bảo vệ chất lượng môi trường sống; bảo vệ sức sống hệ sinh thái; bảo vệ hệ thống khí hậu; tăng cường năng lực quản lý nhà nước về BVMT. Từ đó xác định 9 mục tiêu cụ thể về BVMT, 17 chính sách để thực hiện các mục tiêu BVMT và hình thành bộ chỉ số với 26 chỉ số thành phần thể hiện kết quả thực hiện mục tiêu, chính sách về BVMT.
 
Theo monre.gov.vn 15/1/2018