Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 

Thứ năm, ngày 25 tháng 01 năm 2018
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 602/VP-ĐT đề nghị sở, ngành liên quan triển khai chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
 
Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 180/BTNMT-KHTC ngày 12/1/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Danh mục nhiệm vụ và dự kiến kinh phí thực hiện Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mực tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, giao TP Hà Nội thực hiện. Trong đó, có nội dung Bộ Tài nguyên và Môi trường (Chủ Chương trình) hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương (Cơ quan thực hiện Chương trình) triển khai thực hiện các nội dung: Đề xuất danh mục nhiệm vụ, bao gồm các thông tin như tên nhiệm vụ, căn cứ đề xuất, mục tiêu, nội dung, hoạt động chủ yếu, sản phẩm, kinh phí (trung ương, địa phương, nguồn khác), thời gian thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
Trong khi chờ thống nhất của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình, đề nghị cơ quan thực hiện Chương trình căn cứ các quy định nêu tại Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC- BKHĐT ngày 15/3/2010 để xây dựng dự toán chi tiết.
Văn bản đề xuất các nội dung nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến đổi khí hậu), số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội trước ngày 31/1/2018 để tổng hợp, tiến hành các bước tiếp theo.
Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.
Theo hanoi.gov.vn 25/1/2018

 

Tin bài liên quan