Ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2018

Thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, với tinh thần “đoàn kết, năng động, hiệu quả và phát huy truyền thống của Ngành, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết tâm xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”, tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2017, đồng chí Nguyễn Trọng Đông – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã phát động thi đua toàn Ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố lập thành tích, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, chương trình, nhiệm vụ năm 2018, gồm 12 nhiệm vụ cụ thể:

1.Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác quản lý đất đai, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành dứt điểm công tác giao đất dịch vụ; hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, tổ chức trong năm 2018.

2. Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố, theo hướng cải cách hành chính.

3Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 cấp huyện, trình UBND Thành phố phê duyệt; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, danh mục thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện; Tổng hợp, lập danh mục dự án thu hồi đất; danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch năm 2018 của UBND Thành phố;

5. Phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác giải phóng mặt bằng nhất là đối với các dự án trọng điểm của Thành phố để đẩy nhanh tiến độ.
           Đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT 
        Phát động phong trào thi đua năm 2018 ngành TN&MT Thành phố Hà Nội

6. Tập trung thực hiện hoàn thành dự án xây dựng hồ sơ địa chính tổng thể và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo là công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và là cơ sở xây dựng dữ liệu dùng chung của Thành phố.

7. Tập trung việc thanh tra, kiểm tra đối với các dự án chậm triển khai trên toàn địa bàn Thành phố

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 118/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND Thành phố về khắc phục tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 01/6/2017 về khắc phục các tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 03/7/2017 về việc triển khai Nghị quyết 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

10. Triển khai công tác thăm dò khoáng sản, trình UBND Thành phố phê duyệt trữ lượng và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 05 mỏ cát sông Hồng, làm căn cứ cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định.

11. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố kết nối dữ liệu quan trắc tập trung về Sở Tài nguyên và Môi trường. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường; kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường khu, cụm công nghiệp và làng nghề. Quản lý chặt chẽ các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí, nước sông, hồ, xây dựng, công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.

12. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng dụng các công nghệ thông tin, thiết bị tiên tiến để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước./.
                                                                                                              
 Nhóm Pv

 

 

Tin bài liên quan