Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa 

Thứ tư, ngày 03 tháng 01 năm 2018
Ngày 22/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.
Thông tư quy định về kỹ thuật xác định, rà soát, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối chưa có hồ chứa, đập dâng; sau hồ chứa, đập dâng và xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa. Đồng thời, quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, nghiệm thu, bàn giao và nộp lưu trữ các sản phẩm, đề án, dự án theo các quy định hiện hành. 
Thông tư áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác xác định, rà soát, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối chưa có hồ chứa, đập dâng; sau hồ chứa, đập dâng và xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa.
Về kết cấu và nội dung Thông tư quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa, gồm các nội dung chủ yếu sau: 
Chương I: Quy định chung; Chương II :Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối chưa có hồ chứa, đập dâng; Chương III: Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối sau hồ chứa, đập dâng; Chương IV - Quy định kỹ thuật xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; Chương V- Điều khoản thi hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2018. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.
 
Theo monre.gov.vn 28/12/2017

 

Tin bài liên quan