Công khai kết quả pháp điển 02 Đề mục: Bảo vệ môi trường và Đa dạng sinh học

29/12/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa hoàn thành thực hiện hai Đề mục pháp điển về Bảo vệ môi trường và Đa dạng sinh học thuộc Chủ đề Môi trường. Việc thực hiện 02 Đề mục pháp điển này sẽ góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, tính công khai, minh bạch đối với hệ thống pháp luật.
Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển số 03/2012/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/4/2012 pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 6/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1226/QĐ- BTNMT ngày 22/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Triển khai thực hiện Quyết định số 1226/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2017, Vụ Pháp chế đã thực hiện pháp điển đối với hai Đề mục: Bảo vệ môi trường và Đa dạng sinh học thuộc Chủ đề Môi trường. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai kết quả 2 đề mục này.
 
Theo monre.gov.vn 26/12/2017