Phê duyệt đề cương đề án "Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"

25/12/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 20/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8796/QĐ-UBND phê duyệt đề cương đề án "Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025".
 
Kế hoạch nhằm mục tiêu kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy hại đến sức khỏe con người và môi trường từ các chất thải phát sinh tại các cơ sở y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh. Đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng quản lý và xử lý chất thải rắn.

Cụ thể, đến năm 2020, phấn đấu đạt chỉ tiêu của Thành ủy và HĐND Thành phố đề ra: đảm bảo 100% các cơ sở y tế ở các tuyến từ Trung ương đến tuyến huyện trên địa bàn Thành phố Hả Nội thực hiện việc lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
 
Mục tiêu cho các chủ nguồn thải chất thải y tế nguy hại: Các chủ nguồn thải phải có hệ thống phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển theo quy định; tất cả nhân viên được tập huấn phù hợp và có đủ phương tiện bảo hộ lao động.Các chủ nguồn thải phải có cơ cấu tổ chức, cán bộ chuyên trách được đào tạo, có sổ tay quản lý chất thải y tế nguy hại và có chương trĩnh theo dõi giám sát. Kiểm soát được các chất thải y tế nguy hại từ nguyên liệu, vật liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị,... đầu vào cho đến chất thải phát sinh và phương án, kết quả thực hiện phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý; có nhân viên đã được đào tạo về vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải và thu gom, vận chuyển chất thải theo đúng quy trình đã được quy định.
 
Mục tiêu cho các cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại: Cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại phải đáp ứng được các điều kiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; phải có hệ thốg xử lý với công suất phù hợp và công nghệ xử lý thân thiện với môi trường; phải có xe vận chuyển chất thải y tế nguy hại chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn; có nhân viên đã được đào tạo về vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải và thu gom, vận chuyển chất thải theo đúng quy trình đã được quy định; có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Phạm vi, giới hạn nghiên cứu của Đề án: Đánh giá thực trạng công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện các mục tiêu của Đề án.
 
Nguồn vốn thực hiện Đề án từ Ngân sách thành phố cấp từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. Thực hiện xây dựng đề án xong trước 30/9/2018 và trình UBND Thành phố phê duyệt trong năm 2018.
 
Theo hanoi.gov.vn 25/12/2017