Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2017
Ngày 05/12/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 8430/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định, sửa đổi, bổ sung 13 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội và 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Quyết định này thay thế các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước quy định tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 

Tin bài liên quan