Ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
Ngày 06/12/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, nước thải các đô thị, khu, cụm công nghiệp phải được thu gom và hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung tại khu xử lý nước thải. Nước thải sau khi được xử lý phải đảm bảo yêu cầu: Chất lượng nước thải sau xử lý phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được quy định cho việc xử dụng nước vào mục đích khác nhau, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường và phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng nước thải sau xử lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; trường hợp sử dụng nước tải sau xử lý thì nước thải đó phải được phân phối đến điểm tiêu thụ theo hệ thống riêng biệt, bảo đảm không xâm nhập và ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước sạch trên cùng địa bàn, khu vực.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/12/2017 và thay thế Quyết định số 193/2005/QĐ-UBND ngày 18/11/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội./.
Theo thudo.gov.vn 7/12/2017

 

Tin bài liên quan