Chủ trương tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng để phê duyệt, tổ chức thực hiện khi thẩm định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất 

Thứ tư, ngày 01 tháng 11 năm 2017
Ngày 27/10/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5400/UBND-ĐT về chủ trương tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng để phê duyệt, tổ chức thực hiện khi thẩm định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất.
Theo đó, việc tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng được xem xét, áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất, cụ thể: Dự án trọng điểm của Thành phố theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố; các dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); các dự án có tính chất phức tạp; các dự án thu hồi đất có quy mô trên 10ha; các dự án quan trọng, cấp thiết khác do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố để thực hiện và báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố gần nhất; đối với các dự án đầu tư cấp bách khác cần dựa trên tình hình thực tế của từng dự án để có biện pháp phù hợp.
Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tổ chức được giao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư/nhà đầu tư dự án, để tổng hợp chi phí giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư có sử dụng đất, làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện dự án theo quy định./.
Theo thudo.gov.vn 31/10/2017

 

Tin bài liên quan