Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội: Triển khai, thực hiện hiệu quả công tác 9 tháng đầu năm 2017

10/10/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm các nội dung công việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình công tác của UBND Thành phố về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường; Kế hoạch về tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; Xây dựng các Kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch UBND Thành phố giao…Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định.
             Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội luôn nỗ lực, cố gắng
                          đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Về thực hiện các lĩnh vực, công tác chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở, trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tới thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở quyết liệt, nghiêm túc, tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm theo đúng chỉ đạo của Thành ủy – HĐND – UBND thành phố giao, cụ thể:

Công tác cải cách hành chính:

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 03/02/2017 của UBND Thành phố về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Quán triệt thực hiện nghiệm bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ tới toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Trưởng, phó phòng Tài nguyên Môi trường các quận, huyện, thị xã; Tiếp tục rà soát đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Công tác quản lý đất đai:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND Thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội; Hoàn thành thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch và bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 30 quận, huyện, thị xã làm căn cứ thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Phối hợp cùng 04 Tổ công tác liên ngành Thành phố làm việc với các quận, huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu, hướng dẫn thực hiện việc đăng ký đất đai lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc để lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất còn tồn đọng; Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các nông lâm trường lập Quy hoạch, xây dựng phương án sử dụng đất.

Đã thực hiện cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu đạt 100%. Trong đó: cấp GCN đạt 98%; cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu đạt 100%. Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Công tác bảo vệ Môi trường:

Sở đã tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020; xây dựng Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; xây dựng cơ chế, chính sách, tài chính ngân sách Nhà nước kết hợp kêu gọi xã hội hóa để đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành xử lý ô nhiễm 80 làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; trình UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 03/7/2017 về việc triển khai Nghị quyết 11 của Thành ủy về công tác bảo vệ Môi trường. Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, kết quả đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ báo cáo UBND Thành phố...

Trình UBND Thành phố phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội; lắp đặt xong 10 trạm quan trắc không khí tự động do Tập đoàn Vingroup tài trợ đang vận hành ổn định; Phối hợp, triển khai lắp đặt 06 trạm quan trắc nước mặt tự động, đã tiếp nhận, vận hành chính thức Trạm quan trắc nước tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Hiện đang tiếp tục lắp đặt 03 trạm quan trắc môi trường nước mặt trên sông: Tô Lịch, Nhuệ, và sông Cầu Bây.

Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở đã phối hợp tổ chức tư vấn AirParif (Pháp) triển khai thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại Hà Nội; Phối hợp với Ngân hàng Thế giới xây dựng dự án hợp tác về quản lý chất lượng không khí cho thành phố, dự kiến trong thời gian tới sẽ xây dựng thêm 34 – 37 trạm quan trắc không khí trên địa bàn…Nâng cấp cơ sở vật chất và hoàn thiện phần mềm để tiếp nhận toàn bộ dữ liệu quan trắc môi trường tự động từ các khu công nghiệp, các nhà máy xử lý nước thải, các trạm quan trắc môi trường tự động và một số doanh nghiệp xả thải lớn…truyền về Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

Công tác quản lý Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và BĐKH:

Tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp về việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường; Thực hiện hậu kiểm đối với việc cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước; kiểm tra chuyên đề xả nước thải của các trạm xử lý nước thải tập trung; thẩm định, trình UBND Thành phố cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức, hộ kinh doanh theo đúng quy định. Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và đề xuất giải pháp thực hiện”theo Chương trình công tác của UBND thành phố.

Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố các nội dung tổng quan về ứng phó với biến đổi khí hậu, các nội dung hợp tác của thành phố Hà Nội và nhóm các thành phố dẫn đầu về ứng phó với biến đổi khí hậu (C40); phối hợp tổ các chức hội thảo về ứng phó với biến đổi khí hậu tác động tới Thành phố.

Về công tác quản lý khoáng sản; Sở đã xây dựng “Đề án đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; trình UBND Thành phố ban hành quy định tạm thời sắp xếp các điểm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn Thành phố. Báo cáo UBND Thành phố về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; xây dựng kế hoạch khảo sát hiện trạng sử dụng bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn Thành phố.

Công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm:

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở đã triển khai 37 đoàn thanh tra, kiểm tra (gồm 25 Đoàn Thanh tra, kiểm tra về đất đai; 07 Đoàn thanh tra, kiểm tra về môi trường và tài nguyên nước; 03 Đoàn kiểm tra về khoáng sản; 02 Đoàn thanh tra hành chính), cử cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố…trình UBND Thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền 19 quyết định, lập hồ sơ thu hồi đất vi phạm, trình UBND Thành phố quyết định thu hồi đối với 02 đơn vị. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Từ những kết quả đã thực hiện được trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm, nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Thành ủy – HĐND – UBND thành phố giao./.
                                                                                                           Anh Minh