Hướng dẫn tạm thời về việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính về cấp/gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước liên quan đến " xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt" và " thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước"

09/10/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 06/10/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký ban hành hướng dẫn số 8370/HD - STNMT-TNN việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính về cấp/gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước liên quan đến " xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt" và " thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước".

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp với Sở Tư pháp, Cục thuế Hà Nội hoàn thiện, sửa đổi thủ tục hành chính đối với lĩnh vực tài nguyên nước có liên quan đến “xác định và công bố vùng bảo vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt” và “ thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước” để trình UBND thành phố ban hành theo quy định. Trong thời gian đó, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Hướng dẫn tạm thời về việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính về cấp/hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước liên quan đến " xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt" và " thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước". Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tới các tổ chức, cá nhân được biết để thực hiện./.

Chi tiết phục lục Hướng dẫn tại Fie đính kèm:
Hướng dẫn tạm thời
Chi tiết Phụ lục hướng dẫn kèm theo(tải về)