Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường Thành phố Hà Nội

Thứ năm, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao, trên cơ sở kết quả đạt được, Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra 11 nhiệm vụ, nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017: Trong đó, tập trung thực hiện các Chương trình công tác của Thành phố; Kế hoạch của Sở về triển khai nhiệm vụ được Chủ tịch UBND Thành phố giao trong năm 2017; Khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường của Thành phố; Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và các Kế hoạch, nhiệm vụ khác được UBND Thành phố giao đảm bảo đúng thời gian, chất lượng công việc.

Quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó coi trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức từ cấp phòng đến từng chuyên viên; nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài nguyên môi trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết hồ sơ hành chính; Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố hoàn thiện văn bản triển khai các Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Khí thượng thủy văn...         Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông chủ trì Hội nghị
                giao ban công tác ngành Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội

Thực hiện nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ gia đình, cá nhân; tập trung cấp Giấy chứng nhận lần đầu trong khu dân cư và lập hồ sơ đăng ký đất đai; cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở, nhà ở tái định cư; cấp Giấy chứng nhận và đăng ký đất đai cho các tổ chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các quận, huyện, thị xã theo đúng quyết định phê duyệt của UBND Thành phố. Tổ chức rà soát quỹ đất theo quy hoạch, giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy nguồn lực tài chính từ đất.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và cách thức tác động của biến đổi khí hậu đến các khả năng tổn thương thực tế, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm soát ô nhiễm và xử lý vi phạm; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường ở khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị; triển khai việc xử lý nước thải tại 80 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng thực hiện xã hội hóa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án môi trường, nhất là các dự án xử lý rác thải, nước thải; thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ  - sông Đáy đến năm 2020. Triển khai xây dựng mạng lưới quan trắc không khí tự động tại các nút giao thông lớn và các khu vực phát triển đô thị Thành phố; Quan trắc chất lượng nước thải tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, các dự án chậm triển khai trên địa bàn, quản lý nhà nước chặt chẽ đối với đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn Thành phố; tổ chức triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập trung thực hiện dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Thành phố Hà Nội đảm bảo đến hết năm 2018 hoàn thành./.
                                                                                                       Anh Minh

 

Tin bài liên quan