Bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng

Thứ hai, ngày 02 tháng 10 năm 2017
Trong nội dung Công văn số 4749/UBND-ĐT, ban hành ngày 28/9, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 19/5/2017, của UBND thành phố về việc tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn thành phố.
 
Theo đó, các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư dự án có sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/5/2017.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc thống nhất với Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã về địa điểm làm các bãi chứa tạm thời lớp đất hữu cơ thu gom được từ các dự án, làm cơ sở để UBND quận, huyện, thị xã thông báo, hướng dẫn nhà đầu tư thu gom (đảm bảo đầy đủ thông tin về địa điểm, điều kiện kết nối hạ tầng, dung tích thiết kế, thời gian sử dụng ...), báo cáo UBND thành phố trong tháng 9/2017.
Sở Tài chính chủ trì cùng các ngành liên quan thẩm định đề xuất của Sở Xây dựng, trình UBND thành phố quyết định phê duyệt (hoặc chấp thuận) định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác bóc tách, thu gom, vận chuyển lớp đất hữu cơ thu gom được từ các dự án, báo cáo UBND thành phố trong tháng 10/2017.
Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện các nội dung: Xây dựng quy định về cơ chế quản lý, vận hành các bãi chứa tạm thời lớp đất hữu cơ thu gom được từ các dự án; chủ trì cùng các sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND thành phố quyết định phê duyệt đơn giá quản lý đất hữu cơ tại các bãi chứa tạm thời; đơn giá sử dụng đất cho việc khai hoang, phục hóa, cải tạo đất nông nghiệp trong trường hợp tái sử dụng đất hữu cơ; đơn giá bán đất sau thu gom cho tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, cây xanh đô thị.
Các sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng về các yêu cầu kỹ thuật, chi phí phục vụ quản lý, các đơn giá, giá bán lớp đất mặt hữu cơ sau thu gom... Trường hợp các nội dung này còn chưa rõ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đầu mối tổng hợp, có văn bản báo cáo, xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Theo hanoi.gov.vn 29/9/2017

 

Tin bài liên quan