Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017

Thứ ba, ngày 19 tháng 09 năm 2017

Thực hiện văn bản số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017, ngày 13/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 7545/KH-STNMT-CCBVMT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017 tại Thành phố Hà Nội. Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, huy động sự tham gia của tập thể, các tổ chức, đoàn thể vào công tác bảo vệ môi trường Thủ đô; Tăng cường công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, phát huy phong trào bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư; Tăng cường sự đoàn kết giữa đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường và toàn xã hội.

Các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ được diễn ra từ 15/9 đến 25/9 gồm: Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục về triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân; Thực hiện treo băng rôn, dán áp phích với khẩu hiệu “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức do Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn; Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết, trung chuyển tạm thời trên địa bàn các quận, huyện, thị xã đến khu xử lý tập trung của Thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Tái chế chất thải năm 2017 “Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế” vào ngày 23/9/2017 với mục đích gia tăng mối quan tâm và nâng cao nhận thức cộng đồng về 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế) trong sản xuất và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống, xã hội hóa mạnh mẽ các công tác bảo vệ môi trường. Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, chất thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy và nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước…

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm; nhằm quy tụ các tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp, trường học, cá nhân tại các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994 thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

 

Tin bài liên quan