Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trước ngày 5/9 

Thứ sáu, ngày 08 tháng 09 năm 2017
Ngày 1/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 8312/VP-ĐT đề nghị sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
 
Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 4208/BTNMT-TCMT ngày 17/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả 1 năm triên khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Trong đó cho biết, ngày 31/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường nhằm khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường.
Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai kiểm tra, báo cáo kết quả sau 1 năm thực hiện chỉ thị, báo cáo trước ngày 10/9/2017.
Về nội dung trên, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ phụ lục hướng dẫn báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự thảo báo cáo của UBND thành phố, gửi UBND thành phố trước ngày 10/9/2017.
Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường tại Văn bản số 5507/UBND-ĐT ngày 23/9/2016, Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/1/2017, báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/9/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.
Theo hanoi.gov.vn 5/9/2017

 

Tin bài liên quan