Hà Nội triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thứ năm, ngày 07 tháng 09 năm 2017
Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (sau đây viết tắt là Nghị định), Nghị định có hiệu lực từ 1/9/2017. Ngày 04/8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3972/BTNMT-TNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị định.
Để triển khai thực hiện Nghị định, ngày 24/8/2017, UBND Thành phố có Văn bản số 7987/VP-ĐT chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện, cụ thể như sau:
1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố và các đơn vị liên quan rà soát giá tính thuế tài nguyên nước đối với nước thiên nhiên. Trường hợp chưa có hoặc chưa có đầy đủ, tham mưu, báo cáo UBND thành phố ban hành làm cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế Thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện:
a) Rà soát, lập danh sách các chủ giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất đã được cấp phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 3 của Nghị định. Trên cơ sở kết quả rà soát, thông báo đến từng chủ giấy phép để yêu cầu thực hiện việc tính tiền theo quy định của Nghị định và nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt; hoàn thành trước ngày 30/8/2018.
b) Rà soát các hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất đang trong quá trình thẩm định, thông báo đến các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 3 của Nghị định và nộp bổ sung hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để lồng ghép việc thẩm định hồ sơ tính tiền cùng với hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, trình UBND Thành phố phê duyệt.
c) Kể từ sau ngày 01/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện việc tiếp nhận, tổ chức thẩm định đồng thời hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cùng với hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất theo quy định của Nghị định, trình UBND Thành phố phê duyệt.
d) Sau khi có quyết định phê duyệt/điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của UBND Thành phố, Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm ban hành các thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế do quá thời hạn ghi trên thông báo (nếu có) và gửi chủ giấy phép; đồng thời tổng hợp, hạch toán, báo cáo số thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo chế độ hiện hành.
Điều 3. Trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất (sau đây gọi chung là chủ giấy phép) thuộc một trong các trường hợp sau đây phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:
1. Đối với khai thác nước mặt:
a) Khai thác nước mặt để phát điện;
b) Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi.
2. Đối với khai thác nước dưới đất:
a) Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi;
b) Khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20 m3/ngày đêm trở lên.
                                      (Điều 3 - Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017)

 

Tin bài liên quan