Tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/09/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 28/8/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư) có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của Chủ đầu tư cho Ban quản trị; trong việc quyết toán số liệu và bàn giao kinh phí bảo trì giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị; việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.
Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (nơi có nhà chung cư) trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư khi Chủ đầu tư đã tổ chức hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham gia hoặc chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.
Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý nhà nước về chung cư; kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị theo Quy chế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết những trường hợp phức tạp, kéo dài; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xin ý kiến chỉ đạo giải quyết theo quy định.
Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra rà soát việc sử dụng căn hộ chung cư, diện tích kinh doanh dịch vụ trong nhà chung cư. Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mà có sử dụng nhà chung cư vào các mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm; rà soát các Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp, trường hợp phát hiện có sử dụng nhà vào các mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm thì yêu cầu hộ kinh doanh, hợp tác xã chấm dứt việc sử dụng./.