Đề xuất xóa bỏ các lò thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch 

Thứ năm, ngày 24 tháng 08 năm 2017
Ngày 22/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4063/UBND-ĐT về kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động chung của các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Để thống nhất giải quyết những tồn tại về việc xóa bỏ các lò thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng làm việc cụ thể với Bộ Xây dựng xin ý kiến giải quyết đề xuất kiến nghị của UBND Thành phố về lộ bình xóa bỏ các lò thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại theo đề xuất tại báo cáo số 6675/UBND-XDGT ngày 08/9/2014 của UBND Thành phố. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng lộ trình và đề xuất Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện việc xóa bỏ các lò thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cơ sở sản xuất và người lao động, tránh khiếu nại, khiếu kiện cho cấp cơ sở.
Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thành lập đoàn kiểm tra thực tế số liệu báo cáo của các quận, huyện về thực trạng sản xuất gạch ngói nung trên địa bàn các quận, huyện; tổng hợp báo cáo UBND Thành phố những nội dung cụ thể sau: Phân loại cơ sở sản xuất (lò đứng liên tục, lò cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng và lò Tuy nen). Yêu cầu các quận, huyện thống kê đầy đủ tên các chủ hộ, địa điểm, công suất; Rà soát, đánh giá sự phù hợp theo quy hoạch VLXD được duyệt.
Rà soát cơ sở pháp lý: Cơ sở đã được UBND Thành phố chấp thuận dự án, Cơ sở do UBND cấp huyện chấp thuận dự án, cơ sở do UBND cấp xã, phường chấp thuận dự án, cơ sở tự phát. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất sự tồn tại của từng cơ sở.
Đề xuất tồn tại của các cơ sở nêu trên và lộ trình thực hiện cho những năm tiếp theo, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch để thực hiện.
Thống kê, đánh giá sự đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu xây theo Quy hoạch Vật liệu xây dựng của Thành phố khi thực hiện kết quả rà soát; Đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch địa điểm sản xuất vật liệu xây dựng thu gom tập trung phù hợp, hướng tới chuyển đổi công nghệ sang sản xuất tập trung bằng lò Tuynel.
Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây cử cán bộ quản lý, phối hợp với Đoàn kiểm tra do Sở Xây dựng thành lập để tổ chức thực hiện chỉ đạo thực hiện nhiêm vụ nêu trên. Yêu cầu các quận, huyện khẩn trương tổng hợp số liệu đảm bảo chính xác phục vụ đoàn kiểm tra; đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.
Theo hanoi.gov.vn ngày 24/8/2017

 

Tin bài liên quan