ĐA´n đốc lập Kế hoạch sá»­ dụng đất năm 2018; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lAºa, đất rừng phA²ng há»™ năm 2018 cấp huyện

23/08/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

NgA y 21/8/2017, Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường HA  Ná»™i Ä‘A£ ban hA nh văn bản số  6845/STNMT-CCQLĐĐ gá»­i UBND cA¡c quận, huyện, thị xA£; cA¡c Bá»™, ngA nh Trung Æ°Æ¡ng; CA¡c Sở, ban, ngA nh thA nh phố HA  Ná»™i; cA¡c chủ đầu tÆ° thá»±c  hiện dá»± A¡n cA³ sá»­ dụng đất về việc Ä‘A´n đốc lập Kế hoạch sá»­ dụng đất năm 2018; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lAºa, đất rừng phA²ng há»™ năm 2018 cấp huyện.
CA¡c Bá»™, ngA nh cÆ¡ quan Trung Æ°Æ¡ng, cA¡c Sở, ngA nh thA nh phố HA  Ná»™i, cA¡c chủ đầu tÆ° dá»± A¡n cA³ sá»­ dụng đất trAªn địa bA n thA nh phố căn cứ vA o tiAªu chA­ lập danh mục cA¡c cA´ng trA¬nh, dá»± A¡n (theo hÆ°á»›ng dẫn của Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường tại Văn bản số 5704/STNMT-CCQL Đ Đ ngA y 18/7/2018), khẩn trÆ°Æ¡ng liAªn hệ vá»›i UBND cấp huyện nÆ¡i cA³ đất để đăng kA½ nhu cầu sá»­ dụng đất thá»±c hiện năm 2018 (cA³ sao gá»­i cA¡c văn  bản phA¡p lA½ kA¨m theo); thời gian gá»­i đăng kA½ trÆ°á»›c ngA y 01/9/2017.