Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ tư, ngày 09 tháng 08 năm 2017

Sáng ngày 09/8/2017, Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới các Đảng viên 07 Đảng bộ thuộc Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố. Cùng tham dự, về phía Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có các đồng chí Đảng viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở; Cán bộ chủ chốt các phòng, đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Sở.

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): Nghị quyết số 10-NQ/TƯ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TƯ về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TƯ về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
             Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy HN Phạm Thanh Học truyền đạt
                   những nội dung 
cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại
                              Hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng (Khóa XII)

Đây là các Nghị quyết quan trọng về xây dựng, phát triển nền kinh tế của đất nước. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân...

Vì vậy các học viên cần cần nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của cơ quan; xác định trách nhiệm triển khai thực hiện. Các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc tổ chức quán triệt phù hợp về hình thức và nội dung tới toàn công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; Triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Sau Hội nghị, các học viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân để Sở tổng hợp gửi về Đảng ủy khối các quan Thành phố. Nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp, đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở cơ quan và trách nhiệm cụ thể của cá nhân./.
                                                                                                            Anh Minh

 

Tin bài liên quan