Thông báo về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ ba, ngày 01 tháng 08 năm 2017
Thực hiện công văn số 1311/STTTT –BCXBTT ngày 10/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP  ngày 09/2/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, ngày 28/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành thông báo số 956/TB-STNMT-VP về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 

Tin bài liên quan