Lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Thông tư quy định kỹ thuật lập chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ" 

Thứ hai, ngày 31 tháng 07 năm 2017
Nhằm triển khai Luật tài Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường, dự thảo “Thông tư quy định kỹ thuật lập chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ đã được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tiễn quản lý biển và hải đảo.
Ngoài ra, việc xây dựng và ban hành Thông tư góp phần thúc đẩy triển khai Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014) và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược (tại Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu chung là thúc đẩy triển khai thực hiện Quản lý tổng hợp vùng bờ trên cả nước. 
Thông tư đã được xây dựng và hoàn thiện với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý biển và hải đảo ở trung ương và địa phương.
Nội dung chính của Thông tư là quy định cụ thể về việc lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.
Bố cục Thông tư gồm 20 Điều, chia thành 3 Chương và 02 Phụ lục.
Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3); Chương II:Lập chương trình (từ Điều 4 đến Điều 17);Chương III: Điều khoản thi hành (từ Điều 18 đến Điều 20);
Phụ lục 1: Mẫu đề cương Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển
Phụ lục 2: Các chỉ thị chính đề xuất để xây dựng chỉ số đánh giá Chương trình.
Để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để văn bản sau khi ban hành có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn cuộc sống, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải dự thảo thông tư để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân có liên quan.

 

Tin bài liên quan