Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300m đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrat các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 

Thứ hai, ngày 19 tháng 06 năm 2017
Thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 06/2017/TT- BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật nêu trên.
Định mức này được áp dụng cho công tác điều tra địa chất khoáng sản biển sâu từ 300 đến 2.500m nước; công tác địa vật lý biển sâu; công tác trắc địa phục vụ điều tra địa chất và địa vật lý biển sâu. 
 
Đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrat các vùng biển Việt Nam, tỷ lệ 1:500.000.
 
Về các nội dung cụ thể, Định mức được quy định cho các công việc lao động ngoài trời; trong văn phòng (cho nội dung công việc trước thực địa và chuẩn bị thi công; sau thực địa và báo cáo sau thi công; việc thực hiện các báo cáo tổng kết các chuyên đề,…); các định mức về vật tư; dụng cụ - thiết bị đối với công tác điều tra địa chất khoáng sản biển sâu; công tác địa vật lý biển sâu; công tác trắc địa phục vụ điều tra địa chất và địa vật lý biển sâu. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/7/2017; đồng thời sẽ chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 11/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300m đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrat các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000. 
 
Theo monre.gov.vn 11/6/2017

 

Tin bài liên quan