Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2017

Thứ hai, ngày 19 tháng 06 năm 2017

Sáng ngày 19/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.            

Khóa học nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, nhằm nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

        Đại tá Lê Ngọc Cường - Phó GĐ TT Giáo dục quốc phòng - an ninh giảng dạy
Tham dự lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về: phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới.

Kết thúc buổi học, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh” đối tượng 4 năm 2017 của Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội./.

 

Tin bài liên quan