Ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Thứ hai, ngày 12 tháng 06 năm 2017
Ngày 01/6/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, hạn mức giao đất ở tái định cư; giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thuộc khu vực các phường mức tối thiểu là 30m2, mức tối đa là 90m2; các xã giáp ranh các quận và thị trấn mức tối thiểu là 60m2, mức tối đa là 120m2; các xã vùng đồng bằng mức tối thiểu là 80m2, mức tối đa là 180m2; các xã vùng trung du mức tối thiểu là 120m2, mức tối đa là 240m2; các xã vùng miền núi mức tối thiểu là 150m2, mức tối đa là 300m2.

 

Tin bài liên quan