Quy định mới về những giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng

Thứ sáu, ngày 12 tháng 05 năm 2017
Ngày 8/5/2017, Chính phủ đã  ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP hướng dẫn các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng cho các chủ đầu tư (gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân). Nghị định có hiệu lực thi hành từ 25/6/2017.
Nghị định áp dụng với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng (gọi chung là chủ đầu tư; cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan).
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được nộp trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định này nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư cập nhật giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định của Nghị định này để được cấp giấy phép xây dựng.
Theo Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định thì 12 loại văn bản, giấy tờ hợp pháp làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng gồm:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
- Báo cáo rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của UBND cấp huyện đối với công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Giấy tờ về đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất.
- Giấy tờ về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với trường hợp cấp phép xây dựng để thực hiện xây dựng mới, chửa chữa, cải tạo hoặc di dời các công trình lịch sử.
- Hợp đồng thuê đất.
- Văn bản của cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Hợp đồng thuê đất được giao kết giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và người quản lý, sử dụng công trình giao thông hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất đanh cho giao thông theo quy định pháp luật.
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề nghị của ơ quan cấp phép xây dựng.
Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn cho công chức cơ quan cấp giấy phép xây dựng và cơ quan quản lý đất đai tại địa phương về các loại giấy tờ, văn bản hợp pháp về đất đai nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động xây dựng.

 

Tin bài liên quan