Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

06/12/2016
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Định mức được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; đồng thời được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh, cấp vùng và cả nước.
Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai được xây dựng trên cơ sở quy định kỹ thuật điều tra, đảnh giá đất đai ban hành tại Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT và Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Định mức được áp dụng cho 03 nhóm công việc sau: (1) Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh); (2) Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất các vùng kinh tế - xã hội (cấp vùng); (3) Tổng hợp kết quả đánh giá đất đai (chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất) cả nước.
Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2016.
CTTĐT (http://www.monre.gov.vn/)