Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tích cực chuẩn bị cho buổi Tọa đàm theo chuyên đề đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Thủ đô

Thứ tư, ngày 13 tháng 07 năm 2016
Thực hiện Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô, trong đó có “…Giao cho Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với UBND thành phố Hà Nội thực hiện việc sơ kết 03 năm thi hành Luật Thủ Đô, đánh giá tác động của Luật trong thực tiễn; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc thi hành Luật hoặc sửa đổi bổ sung cho phù hợp…”. Trên cơ sở Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 7351/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 1681/KH-BTP-UBND ngày 25/5/2016 của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phối hợp thực hiện sơ kết 03 năm thi hành Luật Thủ đô; Ngày 09/6/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Kế hoạch số 5253/KH-STNMT-PC Tổ chức sơ kết đánh giá 03 năm thi hành Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời Giám đốc Sở đã có chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị tọa đàm theo chuyên đề đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Thủ đô.
Để chuẩn bị cho buổi Tọa đàm theo chuyên đề (02 chuyên đề) đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Thủ đô do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức vào cuối tháng 7/2016 đạt kết quả cao, chiều ngày 12/7/2016 đã có cuộc họp lấy ý kiến về các nội dung cho việc tổ chức buổi tọa đàm.
Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, đơn vị của Sở: Pháp chế, Khoáng sản, Đo đạc Bản đồ và viễn thám, Thanh tra, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đăng ký Thống kê đất đai, Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.
Căn cứ vào nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao tại Kế hoạch số 5253/KH-STNMT ngày 09/6/2016 về tổ chức đánh giá 03 năm thi hành Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Chi cục Bảo vệ Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý và bảo vệ môi trường; Phòng Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai; Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở xây dựng báo cáo đánh giá về tình hình tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức và người dân, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tại cuộc họp, các ý kiến đã thống nhất về các nội dung cho buổi tọa đàm và đề nghị các phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện tốt các chuyên đề, làm rõ hơn từng nội dung để buổi Tọa đàm đạt kết quả cao.

Một số hình ảnh:

 

Tin bài liên quan