Hoàn chỉnh bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Thứ hai, ngày 04 tháng 07 năm 2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 54/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2016, trong đó có việc hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ về các quy định liên quan đến trách nhiệm xác định giá khởi điểm để đấu giá đất; quy trình phối hợp giữa cơ quan tài nguyên môi trường và tài chính; bảo đảm quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất và thuận lợi về thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
Tại Nghị quyết này, Chính phủ khẳng định quyết tâm hành động nhằm thể chế hóa quan điểm về xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm chính, trong đó trọng tâm là gỡ bỏ các rào cản, hoàn thiện thể chế để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước, kiên quyết loại trừ các quy định pháp luật không rõ ràng, không minh bạch, có biểu hiện lợi ích nhóm, cản trở phát triển, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; bảo đảm thực hiện bằng những hành động quyết liệt trong tổ chức thực thi pháp luật của cả hệ thống hành chính từ trung ương đến địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Chính phủ cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phát triển sản xuất, kinh doanh.
Kể từ ngày 1/7/2016, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trình dự án Luật phải chủ động, khẩn trương xây dựng, trình ban hành kịp thời tất cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, không để khoảng trống pháp lý trong quản lý điều hành và trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp.
Đối với các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 và các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, chỉnh lý dự thảo nghị định, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra sai sót. Riêng đối với các dự thảo nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh cần tiếp tục cập nhật công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, rà soát kỹ các điều kiện tác động đến người dân, doanh nghiệp; kiên quyết loại bỏ những điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý, gỡ bỏ các rào cản hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.
Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành để có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.
Hải Đăng (29/06/2016, http://www.monre.gov.vn/)

 

Tin bài liên quan