Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016”

Thứ tư, ngày 13 tháng 04 năm 2016
Ngày 6/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2481/VP-NNNT cho ý kiến về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016”.
Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vê việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016”. Cụ thể, hướng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề: “Nước sạch và Vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu”; thời gian tổ chức phát động từ 15/4 đến 15/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương...
Trên cơ sở điều kiện cụ thể, từng địa phương tổ chức hướng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Mỗi tỉnh, thành phố tham gia thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm với sự tham gia của các sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân, cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh. Tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững.
Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình...), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương. Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ... Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng. Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.
Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016”; báo cáo UBND thành phố trước 15/4/2016.
Văn Quyết (07/04/2016http://hanoi.gov.vn/ )

 

Tin bài liên quan