Thủ tục hành chính / Đất đai

Thủ tục: Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và môi trường

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ, văn bản: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, văn bản tại văn thư Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội (Tòa nhà N01, s07A, Đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ, văn bản: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, văn bản.

+ Trường hợp hồ sơ, văn bản không hợp lệ, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, văn bản theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ, văn bản sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội trả lại hồ sơ, văn bản và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 3: Thông báo trả kết quả hồ sơ, văn bản: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội trả kết quả cho tổ chức, công dân, đồng thời thu phí, lệ phí theo quy định.

b. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, văn bản và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội - Tòa nhà N01, s07A, Đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Văn bản, Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản

h. Phí, lệ phí:

- Phí khai thác thông tin tư liệu bản đồ: Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.
- Phí khai thác các tài liệu khác (Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, …):

+ Đối với tổ chức thu 300.000đ/hồ sơ/lần

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân thu 150.000đ/hồ sơ/lần

- Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ khác theo Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

 (Mức thu trên chưa bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và Môi trường theo mẫu số 2 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

- Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu số 03 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phiếu yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải có chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu xác nhận. Phiếu yêu cầu của cá nhân phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và chữ ký của người yêu cầu cung cấp thông tin. Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần mang theo giấy giới thiệu (đối với tổ chức) hoặc Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).

- Trường hợp người có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường là cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì văn bản yêu cầu phải được tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đang làm việc ký xác nhận, đóng dấu; đối với các chuyên gia, thực tập sinh là người nước ngoài đang làm việc cho các chương trình, dự án tại các bộ, ngành, địa phương hoặc học tập tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam thì phải được cơ quan có thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương hoặc các cơ sở đào tạo đó ký xác nhận, đóng dấu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường;

- Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ
- Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

- Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố TP Hà Nội theo quy định của Luật phí và lệ phí.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố TP Hà Nội.

 

 

 

 

 

Mu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…………, ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: ……………………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu:............................................

............................................................................................................................................

Số CMTND/Căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân):.............................

2. Địa chỉ:............................................................................................................................

3. Số điện thoại, fax, E-mail:...............................................................................................

4. Danh mục và nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

5. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả (xem, đọc tại chỗ; sao chụp; nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu hoặc gửi qua đường bưu điện...):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Cam kết sử dụng thông tin, dữ liệu:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU1

 

 

________________

 

1 Trường hợp là cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp dữ liệu thì thủ trưởng cơ quan phải ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; là cá nhân phải ký, ghi rõ họ tên.

 

 

 

 

 

 

Mu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…………, ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: ………………………….

1. Người yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu:.....................................................................

.............................................................................................................................................

2. Nơi đang làm việc, học tập:.............................................................................................

............................................................................................................................................

3. Quốc tịch, Số Hộ chiếu:...................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Số điện thoại, fax, E-mail:................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Danh mục và nội dung thông tin, dữ liệu yêu cầu cung cấp:...........................................

.............................................................................................................................................

6. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu:...............................................................................

.............................................................................................................................................

7. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả (xem, đọc tại chỗ; sao chụp; nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu hoặc gửi qua đường bưu điện... ):.........................................................

.............................................................................................................................................

8. Cam kết của người yêu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu:.................................................

.............................................................................................................................................

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC
NƠI ĐANG LÀM VIỆC, HỌC TẬP
(Ký xác nhận, đóng dấu)

NGƯỜI YÊU CU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Danh sách các thủ tục:

Thay đổi kích thước
Thu nhỏ Phóng to