Thủ tục hành chính / Đất đai

24. Thủ tục: Xác định hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, và thu tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

24. Thủ tục: Xác định hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, và thu tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc: Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn lập chứng thư định giá đất hoặc thông báo bổ sung hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định.

Bước 2: Đơn vị tư vấn xác định giá: Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc đơn vị tư vấn giá đất có trách nhiệm lập chứng thư định giá đất và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường;

Bước 3: Xây dựng phương án giá đất: Trong thời hạn không quá 6 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp liên ngành xem xét phương án giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố thẩm định;

Bước 4: Thẩm định giá đất cụ thể thành phố họp thẩm định phương án giá đất: Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố thẩm định phương án giá đất và thông báo kết quả thẩm định giá đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 5: Trình UBND Thành phố phê duyệt giá đất: Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc từ khi nhận được kết quả thẩm định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án giá đất, trình UBND Thành phố phê duyệt;

Bước 6: UBND Thành phố ký quyết định phê duyệt giá đất: Thời gian thực hiện 5 ngày làm việc .

b. Cách thức thực hiện:

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường - số 18 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

c1) Đối với trường hợp UBND cấp huyện thuê đơn vị tư vấn, hồ sơ gồm có:

- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Bản chính);

- Trích đo địa chính thể hiện các vị trí các thửa đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng;  Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 thể hiện vị trí các thửa đất đề nghị điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền khi giao đất tái định cư (bản sao hợp lệ);

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo Biên bản hoàn thành cơ sở hạ tầng đối với địa điểm đất tái định cư (bản sao hợp lệ nếu có).

- Chứng thư xác định giá của đơn vị tư vấn (Bản chính).

c2) Đối với trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn, hồ sơ gồm có:

 - Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện đề nghị xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Bản chính);

- Trích đo địa chính thể hiện các vị trí các thửa đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng;  Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 thể hiện vị trí các thửa đất đề nghị điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền khi giao đất tái định cư (bản sao hợp lệ);

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo Biên bản hoàn thành cơ sở hạ tầng đối với địa điểm đất tái định cư (bản sao hợp lệ nếu có).

d. Thời hạn giải quyết:

Tổng số tối đa 27 ngày làm việc (không kể thời gian thuê đơn vị tư vấn).

- Bước 1: trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thuê đơn vị tư vấn;

- Bước 2: trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc đơn vị tư vấn có Chứng thư xác định giá đất;

- Bước 3: trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trình Hội đồng thẩm định xem xét;

- Bước 4: trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định họp và có văn bản thẩm định;

- Bước 5: trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện và trình UBND Thành phố phê duyệt;

- Bước 6: trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, UBND Thành phố quyết định phê duyệt.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

UBND quận, huyện, thị xã nơi có đất.

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Hà Nội,

Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường,

Cơ quan phối hợp thực hiện: Đơn vị tư vấn xác định giá đất, Sở Tài chính - cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt giá của UBND Thành phố.

i. Phí, lệ phí: Không có

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01: TTr-GPMB

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Đất đai năm 2013.

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Thông tư số 36/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 2014 của UBND Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố v/v ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ 01/01/2015 đến 31/12/2019;

Công văn số 2822/UBND-TNMT ngày 04/5/2015 của UBND Thành phố về việc chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố.


Mẫu 01: TTr-GPMB

UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

 


Số:        /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị Xác định giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và thu tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án…..

 


Kính gửi: - UBND thành phố Hà Nội;

                                    - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 

1. Các căn cứ pháp lý thực hiện dự án

- Quyết định phê duyệt dự án (đầu tư xây dựng công tình phải thực hiện giải phóng mặt bằng);

- Quyết định phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng tái định cư (trường hợp thực hiện bố trí tái định cư bằng đất);

- Phương án tổng thể bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Thông báo thu hồi đất;

- Văn bản chấp thuận địa điểm tái định cư (đối với trường hợp xác định giá tái định cư)

2. Vị trí, diện tích thửa đất cần xác định giá

Xác định rõ diện tích, vị trí, các thửa đất bị thu hồi (hoặc bố trí tái định cư) theo quy định tại Quyết định ban hành hành bảng giá đất hàng năm.

UBND… đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác định giá bồi thường, hỗ trợ và thu tiền sử dụng đất tái định cư trình UBND Thành phố phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện dự án….

 

Nơi nhận:

 - Như trên;

 - UBND TP; (để b/c)            

 - Lưu: VT.

 

 

 

UBND …..

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Danh sách các thủ tục:

Thay đổi kích thước
Thu nhỏ Phóng to