Thủ tục hành chính / Đất đai

15. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai

15. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại điểm d  Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai.

a. Trình tự thực hiện:

*  Đối với tổ chức phát hiện Giấy chứng nhận cấp không đúng quy định:

Nộp hồ sơ - lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

 * Đối với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội:

Trường hợp tổ chức phát hiện Giấy chứng nhận cấp không đúng quy định:

- Tiếp nhận hồ sơ và trả phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

- Kiểm tra, xem xét, trình Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận cấp không đúng quy định: Thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định.

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm xem xét, nếu đồng ý kết luận của cơ quan thanh tra đó là đúng thì trình Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

b. Cách thức thực hiện:

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

c. Thành phần hồ sơ:

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì nộp hồ sơ gồm:

- Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định (Bản chính);

- Giấy chứng nhận đã cấp (Bản chính);

Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định hoặc trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì Thông báo cho người được cấp Giấy chứng nhận nộp Giấy chứng nhận đã cấp.

d. Thời hạn giải quyết:

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, trình Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật nếu khẳng định Giấy chứng nhận cấp không đúng quy định (trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật) hoặc Thông báo về việc không thu hồi Giấy chứng nhận theo yêu cầu của tổ chức, trả Giấy chứng nhận cho người được cấp (đối với trường hợp tổ chức đề nghị thu hồi mà sau khi kiểm tra  Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định cấp đúng).

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thanh tra thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Thời hạn giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai và Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa 08 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện TTHC:

- Các tổ chức quản lý, sử dụng đất

- Cơ quan chuyên môn về quản lý đất đai

- Các cơ quan có liên quan khác

f. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra Thành phố.

g. Kết quả của TTHC: Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016, số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ,

- Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 và số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;

- CácThông tư của Bộ Tài chính: số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014; số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016; số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016;

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Các Quyết định của UBND Thành phố: số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016, số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, số 5500/QĐ-UBND ngày 03/10/2016.

- Các Văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

Danh sách các thủ tục:

Thay đổi kích thước
Thu nhỏ Phóng to